Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

АНКЕТИ И ИСТРАЖУВАЊА

Спроведуваме разновидни анкети и истражувања за да добиеме витални информации за пазарот, како и увид во законските регулативи за пазарот на труд, трендовите и движењата на работната сила, сè со цел да обезбедиме поддршка за компаниите во делот на раст и развој на човечкиот капитал.

mk_MKMK