Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

ОТСТАПУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ

Овој модел вклучува вработување на персонал, управување со платен список, како и одговорност за сите административни, правни и финансиски прашања поврзани со човечките ресурси, додека вработените ги извршуваат своите задачи согласно упатствата на клиентот.

Покрај преземање на сите административни активности поврзани со вашиот персонал, обезбедуваме  усогласеност со законските регулативи и се справуваме со решавање на настанатите спорови. Со други зборови, нашата стратегија ви овозможува да ги намалите трошоците и да се фокусирате на главните активности на вашата компанија со аутсорсинг на некои од вашите функции, додека вашите бизнис процеси остануваат непроменети.

mk_MKMK