Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

Пазар на труд

Вклучени сме во проекти помогнати од различни донатори кои се однесуваат на различни деловни и социјални области, со цел да се надминат пречките на социо-економскиот напредок.

Социјалните проекти придонесуваат за развој на институционалните рамки за спроведување и координирање на различни програми за ранливите групи и го олеснуваат учеството на заедницата, додека бизнис управуваните проекти им помагаат на локалните мали и средни претпријатија (МСП) да се развиваат преку имплементација на прилагодени решенија кои промовираат иновации и раст.

Де Мано принципи
  • Ги прилагодуваме нашите услуги на Вашите потреби и барања.
  • Нашиот пристап е иновативен, темелен и сеопфатен.
  • Градиме односи на долготрајно партнерство и доверба.
mk_MKMK