Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

ПРОДАЖЕН ИНКУБАТОР

Програма за вовед на нови вработени
ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ

Ако сакате новите вработени во продажба да бидат вистински подготвени да ги разберат потребите на корисниците и клиентите, да изградат однос со нив, да се справуваат со приговорите и да ги користат најдобрите практики во индустријата, тогаш мора да им обезбедите соодветен вовед и интеграција во организацијата.

ШТО ПРАВИМЕ ЗА ВАС

Продажниот инкубатор на Де Мано ХР Консалтинг е сеопфатна програма која овозможува воведување и интеграција на новите вработени во продажните тимови. Консултантите и експертите на Де Мано создадоа концизен и сеопфатен план на процедури, активности и стратегии за обука и развој на нови вработени во продажба.

 • Правиме план за вовед на нови вработени во продажниот тим
 • Планот е рационализиран, детален и единствен за секоја организација
 • Ги идентификуваме клучните улоги и одговорности на сите вклучени во инкубаторот
 • Ги дефинираме условите кои мора да се земат во предвид за успехот на планот
 • Се координираме со лидерскиот тим на нашиот клиент за да го усогласиме нашето решение со организациската стратегија на клиентот
ШТО ДОБИВАТЕ
 • Новите вработени се подготвени да продаваат, побрзо и подобро
 • Новите вработени можат самостојно да носат одлуки
 • Постои подобрена, рационализирана интеграција на новообучени и квалификувани продажни агенти
 • Силно и проширено портфолио на клиенти
 • Подобри перформанси
 • Зголемено задржување на вработените
 • Подобрени резултати на компанијата
mk_MKMK