Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

Развојна програма за лидери

Создаваме родени лидери
ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ

Во услови на динамични промени, лидерите мора постојано да совладуваат нови знаења и вештини. Организациите кои имаат добра стратегија за лидерство, редовно инвестираат во континуирано подобрување на нивниот лидерски тим. Нашата развојна лидерска програма е наменета за постоечките лидери, како и за оние вработени кои се на пат да станат лидери. Учесниците во програмата учат како да ги идентификуваат и да ги развијат своите вештини, како да ги мотивираат и инспирираат своите вработени, како и да размислуваат на иновативни начини и да создадат нешто ново во организацијата.

ШТО ПРАВИМЕ ЗА ВАС

Прогамата се темели на развојни принципи и е ориентирана на потребите на клиентот. Може да се прилагоди според индустријата, стратегијата и лидерството во една организација, сѐ со цел да им овозможи на нашите клиенти да спроведат сопствена стратегија за развој. Темите опфатени во програмата се разновидни и многу актуелни. Ова се само некои од нив:

 • Лидерски вештини
 • Ефективна комуникација
 • Ангажираност на вработени
 • Зајакнување на вработени
 • Делегирање
 • Одлучување Фидбек
 • Тимска работа
 • Подучување и менторство
 • Развој на вработени
 • Управување со конфликти
 • Професионалност

Користиме комбинирани методи и техники на кооперативно и искуствено учење и на ефективна обука:

 • Мултимедијални предавања и презентации
 • Студија на случај
 • Анализа на бизнис сценарио
 • Играње улоги
 • Дискусија во мали групи
 • Демонстрации
 • Подучување
 • Фидбек
 • Водство од страна на учесниците
 • Фасилитирани дискусии
ШТО ДОБИВАТЕ

Развивате карактеристики на лидер со високи перформанси:

 • Објективна слика за себе и стабилен систем на трајни вредности
 • Комуникациски способности и нивна ефективна употреба
 • Самодоверба, мудрост и способност за позитивно влијание
 • Висока емоционална интелигенција, разумно расудување и реално постапување
 • Визионерско и системско размислување; поттикнување на креативност и иновативност
 • Градење и зајакнување на тим; развивање на чувство за почит и доверба
mk_MKMK