Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ

Во партнерство со нашите клиенти, дизајнираме и имплементираме различни модели за да ги дефинираме развојните патишта на клиентот. Преку поддршка на нашите клиенти во идентификување на клучните компетенции на организацијата и преку спроведување на истражувачки проекти, генерираме најдобри практики и програми за професионален развој.

Благодарение на нашиот тим од експерти, ние можеме  да ги поддржиме организациите во текот на целиот кариерен циклус на вработените – од избор, развој и обука, до престанок на работниот однос и транзиционирање (outplacement).

mk_MKMK