Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИЈАЛЕН СЕКТОР И ЗАЕДНИЦА

Вклучени сме во проекти помогнати од различни донатори кои се однесуваат на различни деловни и социјални области, со цел да се надминат пречките на социо-економскиот напредок.

Социјалните проекти придонесуваат за развој на институционалните рамки за спроведување и координирање на различни програми за ранливите групи и го олеснуваат учеството на заедницата, додека бизнис управуваните проекти им помагаат на локалните мали и средни претпријатија (МСП) да се развиваат преку имплементација на прилагодени решенија кои промовираат иновации и раст.

Преку нашите верификувани програми за образование на возрасни и во соработка со нашите партнери, придонесуваме за развој на секторот на труд преку поддршка на програми за:

  • Социјална вклученост
  • Вработување
  • Едукација и обука
mk_MKMK