Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ

Темпото на промени, пазарот, како и конкуренцијата ја наметнуваат потребата за континуирано учење за да се одржи конкурентната предност. Токму поради тоа, обновувањето на вештините на вработените е една од најважните организациски потреби.

Нашите програми се имплментирани и прилагодени согласно специфичните потреби на клиентот. Користиме сеопфатен пристап заснован на интеракција, мултимедија и искуствено учење, со цел да ја подобриме ефикасноста на ниво на поединец, група, како и на ниво на целата организација.

mk_MKMK