Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНКА

Применуваме разновидни техники и методи дизајнирани за проценка на личните и техничките вештини потребни за работата, со цел да добиеме информации за квалитетите на кандидатите, кои преку традиционалните методи на проценка не се толку забележителни.

Нашите техники и методи вклучуваат, но не се ограничени на примена на психометриски тестови, бихејвиорални интервјуа, како и вежби за проценка на компетенциите, вештините и знаењата, способностите, особините на личност и ставовите, со цел да се добие подетална и појасна слика за кандидатот.

.

mk_MKMK