Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ КОНСАЛТИНГ

Врз основа на нашата експертиза и искуство, препорачуваме решенија прилагодени кон клиентот за да го минимизираме вашето време и напори во однос на човечкиот капитал во вашата компанија, преку интегрирање на ефективни процеси, програми и практики во секојдневното работење.

Нашата улога обично се демонстрира преку организациски развој и управување со промените, применувајќи стратешки пристап во одредена област на човечките ресурси.

mk_MKMK