Антоние Грубишиќ 17-1, 1000 Скопје Република Северна Македонија
АНКЕТИ И ИСТРАЖУВАЊА

ОТСТАПУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИ

ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ

РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИОТ КАПИТАЛ

ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНКА

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ КОНСАЛТИНГ

mk_MKMK